Site logo
29 august 2023

Ministerul Educației a pregătit un proiect de norme metodologice pentru gratuitatea transportului elevilor cu trenul și metroul. Ministerul ar urma să realizeze aceleași norme și pentru studenți, cum anterior s-a anunțat că facilitățile devin efective la data de 3 septembrie. Transportul elevilor cu trenul va fi gratuit.

Potrivit proiectului de norme disponibil aici, „Elevii prevăzuți la alin. (1) art. 83 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198 beneficiază, pe tot parcursul anului școlar, de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și pentru transportul naval”.

Transportul elevilor cu trenul, gratuit la clasa a II-a

Operatorii de transport feroviar de călători vor emite elevilor legitimaţii de călătorie
gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, astfel:

 • bilete de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare, inclusiv abonamente cu reducere 100% din tariful de transport, conform reglementărilor proprii operatorului de transport, pentru elevi;
 • pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cuşetă sau la clasa I, elevii vor plăti integral
  următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cuşetă, după caz.

Emiterea biletelor de călătorie gratuite și a abonamentelor lunare gratuite pentru elevi
se efectuează astfel:
a) De la punctele de vânzare ale operatorilor de transport feroviar în baza prezentării
de către elev în format fizic, în original a unuia dintre documentele școlare enumerate
mai jos:

 • cardul naţional de elev valabil;
 • carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de
  apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minimum următoarele elemente:
  nume și prenume elev, CNP elev, nr matricol, viza pentru anul școlar în curs;
 • adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență; adeverința, din care
  rezultă calitatea de elev, se emite pentru anul școlar în curs, conform modelului din
  cadrul anexei nr. 1a;
 • adeverință colectivă pentru elevi în cazul călătoriei grupurilor de elevi; adeverința
  este prevăzută cu semnătura conducătorului unității de învățământ și ștampila
  unității de învățământ, conform modelului din cadrul anexei 1b.

b) De la automatele de vânzare legitimații de călătorie, online sau prin canale alternative
(alte tehnologii informatice dezvoltate) după ce calitatea de elev a fost confirmată.

Calitatea de elev poate confirmată astfel:

 • fie online prin interogarea bazei de date pe care Ministerul Educației o transmite
  Autorității pentru Reforma Feroviară și care este pusă la dispoziția operatorilor de
  transport feroviar;
 • fie la casa de bilete a operatorului de transport prin prezentarea unuia dintre
  documentele menționate la litera a), ulterior elevul putând procura bilete online pe
  perioada întregului an școlar respectiv.

De la data începerii anului școlar și până la data de 30 septembrie, inclusiv, elevii pot
călători în baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinței vizată pentru anul şcolar anterior, spune proiectul.

Transportul cu metroul

Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați
în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de
învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, care locuiesc și/sau învață în Municipiul București și Județul Ilfov, beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului școlar.

Abonamentele lunare gratuite pentru elevi se vor elibera prin casieriile din stațiile de
metrou, pe suport card contactless reîncărcabil, în baza confirmării/validării calității de elev. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi prin casieriile din stațiile de
metrou se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului sau a adeverinței emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului national de elev, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani sau a certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani.

În cazul în care verificarea calității de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România, elevii care au împlinit vârsta de 14 ani vor trebui să prezinte cartea de identitate, iar elevii cu vârsta până în 14 ani vor trebui să prezinte copia certificatului de naștere.

În primele 30 de zile de la începerea anului școlar, se va accepta carnetul de elev
vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share