Slide

BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer Căi Ferate, Drumuri şi Poduri.

Scopul general al postului:
 • Titularul postului are rolul de a presta activităţi în pregătirea şi aplicarea planurilor şi proiectelor pentru clădirea, drumul ori calea ferate ce urmează a fi construite ori reabilitate sau evaluate.
Competenţe personale:
 • să aibă însuşiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.);
 • să nu aibă antecedente penale.
Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului de Inginer Căi Ferate, Drumuri şi Poduri:
 • Sarcini de serviciu:
  • este direct răspunzător de îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite în prezenta fişă
  • este direct răspunzător de păstrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune;
 • Atribuţii
  • să elaboreze planurile de construcţie
  • să pregătească planurile de proiect pentru procesul de construcţie
  • să elaboreze bugetul pentru proiectul de construcţie sau o parte din acesta
  • să supravegheze muncă în numele proprietarului proiectului, în măsura în care acest lucru este stipulat în acordurile contractuale;
  • să elaborarea proiectelor de drumuri şi poduri
  • să realiozeze proiectare asistată pe calculator
  • să se ocupe de dezvoltarea procedurilor în vederea creşterii eficienţei şi calităţii
  • să integreze şi să respecte politicile de calitate în activitatea pe care o desfăşoară
  • să participe la inspecţiile pe teren efectuate de consultant
  • să confirme respectarea întocmai de către constructor a prevederilor documentaţiilor tehnice
  • să organizeze lucrările pe şantier;
  • să verifice planurile de execuţie şi să propună soluţii constructive pentru rezolvarea neconformităţilor identificate şi a tehnologiilor;
  • studiaza detaliile de proiectare si documentaţia tehnica necesara pentru lucrările de construcţie;
  • să urmărească execuţia lucrărilor pe şantier din punct de vedere al cantităţii, calităţii, şi respectării termenelor de execuţie;
  • să realizeze cartea construcţiei;
  • să întocmească şi/sau să verifice ataşamente, situaţiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale şi orice altă documentaţie cu caracter tehnic;
  • să urmărească aprovizionarea cu materiale comandate, pentru ca acestea să se facă la timp şi să verifice existenţa documentelor de calitate;
  • să participe la pregătirea documentelor pentru Recepţia Lucrărilor;
  • să participe la elaborarea Cărţii Tehnice a Construcţiei la Terminarea Lucrărilor;
  • să întocmească Rapoartele Tehnice pentru fundamentarea cererilor de plată în conformitate cu instrucţiunile de plată, anexa la contractul de finanţare;
  • să participe la fazele determinante din partea consultantului;
  • să facă teste de punere în funcţiune pentru maşini şi echipamente;
  • să întreţină ustensilele de lucru, maşinile şi alte echipamente;
  • gestionarea sistemului de management al calităţii la nivel de locaţii;
  • oferirea de informaţii tehnice şi menţinerea relaţiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului;
  • să menţină curăţenia;
  • să anunţe de îndată administratorul ori superiorul ierarhic orice neregulă constatată;
  • foloseşte materialele şi echipamentele de protecţia muncii din dotare în timpul activităţilor întreprinse;
  • să manifeste disponibilitate către dialog, receptivitate, calm, tact în relaţiile de serviciu;
  • să răspundă la toate solicitările venite din partea şefului de echipă sau a oricărei persoane investite să-i solicite pentru îndeplinirea unor sarcini conforme fişei postului;
  • să manifeste grijă deosebită în mânuirea şi utilizarea materialelor şi echipamentelor pe care le are în primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;
  • să fie cinstit, loial şi disciplinat, dând dovada în toate împrejurările de o atitudine civilizată şi corectă faţă de toate persoanele cu care vine în contact;
  • să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară serviciul;
  • angajatul trebuie să utilizeze, potrivit instrucţiunilor de utilizare a substanţele periculoase, instalaţiile ,utilajele, maşinile, aparatura si echipamentele de lucru;
  • să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat, aflat într-o situaţie de pericol;
  • angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său.
Angajatul are următoarele obligaţii
 • să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
 • să aducă la cunoştinţa de îndată administratorului accidentele de muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
 • să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
 • să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.
 • să informeze de îndată administratorul despre orice deficienţă constatată sau eveniment petrecut;
 • să execute alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.
Restricţii:
 • nu execută nici o sarcină suplimentară legată de activitatea sa decât daca ea vine de la persoanele autorizate şi dacă vine pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 • să asigure păstrarea secretului profesional privind activităţile ce se desfăşoară în cadrul spaţiului de lucru;
 • este strict interzisă consumarea de băuturi alcoolice înainte de intrarea în serviciu sau pe timpul serviciului;
 • la plecarea din imobil, indiferent de motiv, trebuie să lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit în bună stare.
Condiţiile de lucru ale postului Inginer Căi Ferate, Drumuri şi Poduri
 • Desfăşurarea activităţii – Acesta îşi desfăşoară activitatea pe teren şi la birou
 • Condiţii de formare profesională – Participă la diverse traininguri, conferinţe
Indicatori de performanţă (SMO):
 • Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
 • Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente.
Specificaţiile postului
 • Nivelul de studii – Studii superioare de specialitate, Facultatea de Căi ferate, drumuri şi poduri
 • Caracteristici personale
  • încredere în sine;
  • rapiditate în reacţii şi judecată;
  • concentrare;
  • promptitudine;
  • punctualitate.
 • Program de lucru: 8 ore/zi 40 ore/saptamana.

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi chemat la un interviu

Detalii Anunţ
Folosim cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-ul nostru. Navigând pe acest site web, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.

Share