Site logo
23 iulie 2020
licitație CFR SA Bugetul Informatică Feroviară pe 2020

O licitație CFR SA este organizată pentru fuziunea prin absorbție cu societățile Informatică Feroviară și Tipografica Filaret.

licitație CFR SA Bugetul Informatică Feroviară pe 2020

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul ”Servicii pentru întocmirea documentației necesare fuziunii prin absorbție a societăților afiliate Informatică Feroviară SA și Tipografica Filaret SA cu Compania Națională de Căi Ferate CFR SA”. Valoarea totală estimată este de 250.000 de lei.

CFR SA, în calitate de entitate contractantă, intenționează să achiziționeze serviciile unui consultant autorizat în vederea elaborării documentelor necesare fuziunii prin absorbție a societăților afiliate „Informatică Feroviară” – SA și Tipografica „Filaret” SA cu CFR SA, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare. Documentaţia de fuziune va fi alcătuită în primul rând dintr-un studiu de fezabilitate referitor la oportunitatea fuziunii societăților implicate, care va conține: elemente de identificare și caracterizare a societăților (denumirea, sediul social, forma juridică de organizare, documentul în baza căruia s-au constituit, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului, Codul Fiscal, capitalul social și obiectul de activitate, structura organizatorică, titluri de participare la alte societăți etc); elemente care stau la baza fuziunii – fundamentarea și condițiile în care se realizează (caracterizarea stării actuale a societăților rezultată din analiza diagnostic – puncte tari și puncte slabe, elemente care argumentează, motivează și susțin necesitatea restructurării prin fuziune, caracteristici ale viitoarei societăți care rezultă din fuziune – denumirea, sediul social, forma juridică de organizare, obiectul de activitate, capital social, proiecte de dezvoltare, indicatori economici prognozați pentru următorii 3-5 ani de activitate); stabilirea activului și pasivului societăților implicate, înainte și după fuziune (situația contabilă a patrimoniului și balanțele de verificare la finele lunii precedente fuziunii pentru fiecare din societățile care fuzionează, inclusiv activul net contabil, situația patrimoniului la finele lunii precedente fuziunii pentru fiecare din societățile care fuzionează, inclusiv activul net, rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și, dacă este cazul, cuantumul eventualelor plăți în numerar, stabilit pe baza activului net contabil și a activului net corectat al societăților ce fuzionează. bilanțul contabil de fuziune a societății rezultate din fuziune, întocmit la aceeași data cu bilanțurile societăților ce fuzionează, situația juridică a terenurilor deținute cu orice titlu); modalitățile de predare a acțiunilor sau părților sociale și data de la care acestea dau dreptul la dividende; cuantumul primei de fuziune; drepturile care se acordă obligatarilor și orice avantaje speciale; alte date care prezintă interes pentru operațiune.

Tot din documentație va face parte și proiectul propiru-zis de fuziune, care va cuprinde toate punctele prevăzute la art. 241 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, întocmit corespunzător datelor din studiul de fezabilitate.

Licitație CFR SA. Condiții de participare

Operatorii economici care depun oferta vor prezenta lista principalelor prestări de servicii similare realizate în ultimii trei ani în care vor fi evidențiate principalele servicii similare prestate, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, recomandări de la beneficiari.

Cuantumul garanției de participare este de 2.500 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 august 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 4 decembrie 2020.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share