Site logo

BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer Proiectant Construcţii Civile.

Cerinţele postului:

 • Nivelul de studii
  • studii superioare de specialitate
 • Calificarea necesară
  • cunoştinţe operare PC: Ms Office, AutoCAD
  • cunoştinte limbi straine: o limba străină de circulaţie internaţională, nivel mediu
 • Competenţele postului
  • abilitate în interpretarea calculelor inginereşti, viteză de calcul;
  • cunoştinţe de legislaţie specifică
  • capacitate de analiza şi sinteză, putere de decizie şi asumarea responsabilitaţii;
  • spirit de ordine şi disciplină;
  • gândire analitică şi sintetică, spirit tehnic;
  • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
  • corectitudine, receptivitate, orientare către nou, flexibilitate, creativitate, rezistentă la efort stres;
  • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Descrierea postului de Inginer Proiectant Construcții Civile

Obiectivele postului:

 • elaborarea părţilor scrise şi desenate ale proiectelor;
 • stabilirea soluţiilor tehnice optime conform termenelor stabilite în PDP;
 • acordare asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei – conform contractului.

Descrierea sarcinilor şi atribuţiilor postului:

Sarcini generale
 • Să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil, codul de etică, prevederile sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă-responsabilitate socială implementat, instrucţiunile proprii de SSM pentru BAICONS IMPEX SRL şi dispoziţiile managementului organizaţiei, în limitele respectării temeiului legal;
 • Să nu înstrăineze datele şi documentaţia proprietate BAICONS IMPEX SRL şi să o utilizeze numai în cadrul activităţilor interne;
 • Să fie preocupat de calitatea documentaţiei elaborate şi să respecte documentele de referinţă;
 • Să cunoască şi să aplice legea calităţii în construcţii, precum şi toate reglementările tehnice specifice, standardele, normativele, instrucţiile cu specific feroviar şi prescripţiile aplicabile;
 • Să fie prezent la punctele de lucru de care răspunde ori de câte ori este chemat de către beneficiar;
 • Să cunoască şi să respecte normele generale de securitate şi sănătate în muncă precum şi instrucţiunile de securitate şi sănătate specifice pentru calea ferată, ca şi toate prevederile legale în acest sens;
 • Să fie conştient de faptul că este responsabil de calitatea activităţii sale şi să fie preocupat permanent de îmbunătăţirea acesteia, să se conformeze prevederilor SMI şi politicilor în domeniul calităţii, mediului securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale stabilite de managementul organizatiei;
 • Să contribuie la menţinerea unei atmosfere civilizată la locul de muncă, să nu împiedice pe alţi salariaţi ai societăţii în munca lor sau în executarea obligaţiilor ce li s-au încredinţat;
 • Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine sau la care are acces.
Sarcini specifice
 • Analizează elementele de intrare împreună cu SP
 • Studiază documentele de proiectare: tema generală sau tema de specialitate, datele de amplasament, studii topo, geo, avize etc.;
 • Face deplasări la locul lucrărilor pentru culegerea de date necesare proiectării;
 • Participă la stabilirea soluţiei tehnice şi la verificarea pe parcurs a proiectului;
 • Respectă condiţiile şi prevederile stipulate în tema generală sau de specialitate elaborată de SP, din elementele de intrare, IL aplicabile;
 • Execută lucrările prevăzute în PV de stabilire soluţie tehnică, conţinutul documentaţiei de proiectare şi PV de verificare pe parcurs;
 • Execută etapele de proiectare, respectând cerinţele din tema generală şi temele de specialitate, elementele de intrare, instrucţiunile de lucru aplicabile şi la termenele stabilite în PDP;
 • Consemnează în PDP execuţia etapelor de proiectare;
 • Pregăteşte lucrarea pentru avizarea ei în CTA;
 • Analizează împreună cu SP sesizările/observaţiile/reclamaţiile şi este direct răspunzător de rezolvarea acţiunilor corective stabilite;
 • Răspunde de calitatea lucrărilor executate în faţa SP;
 • Anunţă SP şi DSMI în cazul depistării unei neconformităţi;
 • Participă cu drept de semnătură la recepţia lucrărilor subcontractate, la care este direct implicat;
 • Răspunde de redactarea, colaţionarea, multiplicarea şi îndosarierea părţilor scrise şi desenate;
 • Pregăteşte lucrarea pentru arhivare;
 • Pe timpul implementării proiectului are obligaţia de a urmări execuţia lucrărilor şi de a participa la fazele determinante;
 • Nu are voie să semneze pe şantier nici un document ce implică schimbare de soluţie, cantităţi suplimentare sau reducere de cantităţi decât după aprobarea lor în CTA-ul BAICONS IMPEX SRL sau cu aprobarea DP/DG.
 • Este direct şi unic responsabil în faţa conducerii, a beneficiarilor şi a organelor de control pentru toate documentele (părţi scrise şi desenate ale proiectelor, procese verbale, note, corespondenţă) pe care le semnează.
 • Desfăşoară şi alte activităţi pentru realizarea obiectului propriu de activitate date de superiorul ierarhic, în limitele respectării temeiului legal
Alte sarcini
 • Îndeplineşte şi sarcini specifice de şef proiect şi verificator intern, respectiv:
Şef Proiect
 • coordonează în mod eficient toate activităţile referitoare la un anumit proiect din momentul începerii până la momentul arhivării, inclusiv predarea la beneficiar;
 • asigură colaborarea între participanţii la elaborarea proiectului coordonat;
 • asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului, organizand periodic întâlniri cu echipa;
 • întocmeşte tema generală şi temele de specialitate pentru proiectul încredinţat (după caz, în funcţie de tipul de proiect);
 • planifică etapele de proiectare (prin elaborarea Planului de dezvoltare a proiectului-PDP) în termen de o zi de la data primirii Comenzii de lucrări şi îI prezintă spre aprobare DT şi îl actualizează ori de câte ori este cazul (în urma modificărilor de termene, soluţii etc.)
 • analizează elementele de intrare şi împreună cu comisia tehnică condusă de DT, stabileşte soluţia tehnică referitoare la proiectul coordonat;
 • solicită de la client completarea elementelor de intrare atunci când acestea sunt incomplete;
 • obţine avize şi acorduri în conformitate cu legislaţia în vigoare, la solicitarea clientului pe bază de contract;
 • răspunde de calitatea proiectării la lucrările pe care le coordonează şi de predarea  acestora la termenele stabilite;
 • asigură relaţia cu colaboratorii externi implicaţi în proiect (experţi tehnici, verificatori atestaţi MLPAT, subcontractanţi etc.) şi aduce la cunoştinţă departamentului Marketing necesitatea încheierii unui contract de prestări servicii;
 • menţine legătura cu subcontractanţii şi este responsabil de calitatea lucrărilor recepţionate de la aceştia (primeşte si participă la recepţia documentaţiei subcontractate);
 • analizează sesizările/observaţiile/reclamaţiile clienţilor şi propune modul de rezolvare al acestora;
 • răspunde de rezolvarea neconformităţilor la proiectul coordonat;
 • prezintă proiectul pentru avizare în CTA, sau pentru alte comisii de avizare;
 • participă, dacă este invitat, la avizarea (validarea) proiectului la sediul clientului sau la forurile superioare;
 • propune modificări de proiect (dacă este cazul) prin fişa de modificare proiect şi răspunde de efectuarea acestora, de verificarea şi aprobarea lor, conform IL G 02 „Verificarea proiectului”;
 • pregăteşte dosarul lucrării şi lucrarea pentru arhivare (atât pe suport hârtie cât şi pe suport magnetic) în termen de cinci zile de la data predării către beneficiar;
 • asigură asistenţă tehnică pe şantier atunci când clientul a încheiat contract cu firma;
 • este direct şi unic responsabil în faţa conducerii, a beneficiarilor şi a organelor de control pentru toate documentele (părţi scrise şi desenate ale proiectelor, procese verbale, note, corespondenţă) pe care le semnează.
 • participă la întocmirea de propuneri tehnice şi propuneri financiare împreună cu DT când este solicitat de către acesta.
 • asigură un climat de colaborare între toţi angajaţii implicaţi în proiect.
 • participă la elaborarea de instrucţiuni de lucru specifice.
 • execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic, în limitele respectării temeiului legal.
Verificator intern
 • verifică documentaţia prezentată de proiectant;
 • poate fi verificator intern de proiect numai pentru proiectele pe care nu le coordonează.
 • participă la şedinţele de verificare pe parcurs a proiectului şi semnează în procesul verbal de verificare pe parcurs;
 • semnează în PDP finalizarea etapei de verificare a proiectului;
 • semnează documentaţia (părţi scrise şi părţi desenate) la care este numit verificator intern;
 • stabileşte  împreună cu SP şi P modul de rezolvare a eventualelor neconformităţi găsite în documentaţie;
 • întocmeşte raportul de verificare pentru proiectul verificat.
Protecția datelor cu caracter personal
 • Să respecte cu strictețe procedurile interne referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și procedurile privind securitatea informatică;
 • Să păstreze în condiţii de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;
 • Nu va divulga nimănui și nu va permite nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu;
 • Nu va copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale societății, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 • Să interzică în mod efectiv și să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul societății cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea;
 • Să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces în virtutea atribuțiilor sale cu cea mai mare precauție, atât în ce privește conservarea suporturilor cât și în ce privește depunerea lor în locurile și în condițiile stabilite în procedurile de lucru;
 • Nu va divulga nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;
 • Nu va transmite pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul societății sau care sunt accesibile în afara societății, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic;
 • Respectarea de către salariat a tuturor obligațiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în regulamentul intern, fișa postului și instrucțiunile directe ale superiorilor ierarhici este foarte importantă pentru societate, nerespectarea lor este sancționată potrivit regulamentului intern.
Atribuţii în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:
 • Să îsi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesională atât propria persoana, cat şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munca.
 • Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
 • Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, sa îl înapoieze sau sa îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 • Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste dispozitive;
 • Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienta a sistemelor de protecţie;
 • Să aducă la cunostinta conducatorului departamentului şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
 • Sa coopereze cu angajatorul şi/sau cu RSSM, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 • Sa coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu RSSM, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 • Sa isi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Sa dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 • Răspunde de utilizarea corectă a autoturismului societăţii pe care îl conduce (dacă este cazul); Verifică echiparea autoturismului cu trusă medicală, extinctor, precum şi existenţa verificării tehnice înainte de plecarea in cursă.
 • Să nu facă nimic din ceea ce ar putea să pună în primejdie siguranţa societăţii, a propriei persoane sau a altora, să respecte şi să aplice reglementările privind prevenirea accidentelor, măsurile de securitate şi protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi de igiena muncii, securitatea informaţiilor.
Accesul la informaţii:
 • are acces la documentele tehnice ce ţin de desfăşurarea proiectului şi nu vor fi comunicate decât persoanelor implicate în desfăşurarea proiectului, în măsura în care este necesar ca aceştia să fie informaţi;
 • are acces la informaţiile din oferta tehnică la elaborarea cărora este solicitat să participe;
 • informaţiile referitoare la salarii sunt informaţii confidenţiale;
 • pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, nu transmite date sau informaţii de care a luat cunoştinţă în timpul executării contractului.
Evaluarea performanţelor profesionale:
 • Anual – conform Fişei de evaluare a performanţelor personalului.
 • Se poate realiza si periodic la finalizarea unei lucrări sau etape de lucru de către şeful ierarhic.
 • Criterii de evaluare:
  • Calitatea lucrărilor executate
  • Nivelul de cunoaştere a standardelor /normativelor/cerinţelor legale aplicabile şi procedurilor/instructiunilor proprii organizatiei
  • Eficacitatea în efectuarea activităţilor
  • Cunoştinţe şi aptitudini
  • Auto perfecţionare. Disponibilitate pentru sarcini şi autoinstruire în afara programului de lucru. Creativitate
  • Lucrul în echipă
  • Activitatea de teren: culegere a datelor, urmărirea în execuţie a proiectelor
  • Disciplină la locul de muncă
  • Adaptarea la cerinţe profesionale noi
  • Spirit de iniţiativă
Ce trebuie să faci dacă îți dorești să faci parte din echipa Baicons Impex?
Dacă îți dorești să faci parte din echipa unei companii care a executat lucrări de proiectare pentru drumuri, lucrări de artă, căi ferate, construcţii civile, expertize tehnice, consultanţă şi supervizare lucrări atât în Bucureşti cât şi în ţară tot ce trebuie să fac este să parcurgi pașii de mai jos:

 1. Să accesezi anunțul care te interesează din oferta Baicons Impex
 2. Să aplici la anunț printr-un click pe butonul ”Aplică Acum”
 3. Să trimiți, prin formularul de aplicare, un CV relevant din punct de vedere al postului la care aplici, eventual însoțit și de o scrisoare de intenție

Tagged as: , ,

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share