Site logo
4 martie 2020
energie electrică la Metrorex BVC Metrorex pe 2020 Metrorex cumpără apă plată rectificare bugetară la Metrorex casierii pentru elevi BVC Metrorex pe 2019energie electrică la Metrorex BVC Metrorex pe 2020 Metrorex cumpără apă plată rectificare bugetară la Metrorex casierii pentru elevi BVC Metrorex pe 2019

În sistemul electronic de achiziții publice a fost lansată o licitație pentru furnizarea de energie electrică la Metrorex, pe parcursul unui an.

energie electrică la Metrorex BVC Metrorex pe 2020 Metrorex cumpără apă plată rectificare bugetară la Metrorex casierii pentru elevi BVC Metrorex pe 2019

Potrivit anunțului de licitație, valoarea totală estimată a contractului este de 87.195.668, echivalentul a aproximativ 18 milioane de euro.

Se are în vedere încheierea unui contract de furnizare energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, pentru necesarul Metrorex, aferent sistemului de alimentare ce include 31 locuri de consum (71 de puncte de măsurare a energiei electrice alimentate la medie tensiune – 10 kV și 20 kV). Pe parcursul procedurii de achiziție a energiei electrice sau pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice, numărul locurilor de consum va crește cu 5, respectiv cu 10 puncte de măsură.

Anexa 2 a caietului de sarcini se va modifica, odată cu finalizarea lucrărilor de punere în funcțiune a Magistralei 5 de metrou Râul Doamnei – Eroilor 2, cu patru locuri de consum (opt puncte de măsură) și a Magistralei 4, Racordul 2 Parc Bazilescu – Străulești cu un loc de consum (două puncte de măsură).

Cantitatea totală de energie electrică estimată pentru 12 luni este de 198.800 MWh. Furnizorul de energie va încheia contractele aferente activității de transport, servicii de sistem și distribuție a energiei electrice incluzând în prețul de livrare costurile aferente tarifelor reglementate de ANRE, pe baza deciziilor sau ordinelor emise.

Cerințe pentru firmele care vor să furnizeze energie electrică la Metrorex

Pentru a participa la licitație, media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani trebuie să fie de minimum 60 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 12,5 milioane de euro.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară, ofertanţii vor prezenta documente justificative, respectiv documente emise sau contrasemnate de beneficiarii menţionaţi în DUAE din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor privind livrarea (exemplu: recomandări/documente constatatoare/procese verbale de recepţie etc.). Documentele prezentate vor conţine obligatoriu informaţii legate de obiectul furnizării, valoarea, termenele/perioade de livrare, denumirea furnizorului şi a achizitorului.

Cuantumul garanţiei de participare este de 871.957 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 6 aprilie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 6 august 2020.

Pentru mai multe informații despre activitatea și proiectele Metrorex, vă așteptăm la galați, în perioada 11-12 martie, la Conferința de Infrastructură organizată de Club Feroviar, și la Oradea, în perioada 7-8 mai, la Conferința de Material Rulant.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share