Site logo

BAICONS IMPEX angajează Diriginte de Șantier – lucrări de construcții căi ferate diverse specializări: lucrări de artă, căi ferate, instalații electrice feroviare, instalații de semnalizare feroviară, instalații de telecomunicații feroviare, construcții civile și instalațiile aferente etc.

Dacă ești o persoană profesionistă și dedicată și îți dorești să supervizezi proiectarea și execuția lucrărilor de cale ferată de pe linia CF Cluj Napoca – Aghireș – Poieni te așteptăm în echipa noastră.
Responsabilitățile și beneficiile se discută la interviu.

BAICONS IMPEX SRL este o societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri, lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate.

Având avantajul unei echipe de peste 60 de specialiști angajați permanent (ingineri de drumuri şi poduri, căi ferate, specialişti în semnalizare şi telecomunicații, inginerie civilă, experți financiari, de mediu, topografi şi geotehnicieni, diriginți de șantier, experți tehnici, etc.) şi deținând o dotare tehnică corespunzătoare, BAICONS IMPEX S.R.L. este suficient de experimentată pentru a efectua servicii de înaltă calitate în perioade scurte de timp.

Cerinţele postului:

 • Nivelul de studii
  • studii superioare de specialitate
 • Calificarea necesară
  • cunoştinţe operare PC: Ms Office, AutoCAD
  • cunoştinte limbi straine: o limba străină de circulaţie internaţională, nivel mediu
 • Competenţele postului
  • cunoştinţe de legislaţie specifică
  • abilitate în interpretarea calculelor inginereşti, viteză de calcul;
  • capacitate de analiza şi sinteză;
  • siprit de ordine şi disciplină;
  • gândire analitică şi sintetică, spirit tehnic;
  • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
  • rezistenţă la efort şi stres;
  • preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Descrierea postului de Diriginte de Șantier

Obiectivele postului:

 • asigurarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii.

Descrierea sarcinilor şi atribuţiilor postului:

Sarcini generale
 • Să respecte prevederile cuprinse în regulamentul intern, contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil, codul de etică, prevederile sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate şi sănătate în muncă-responsabilitate socială implementat, instrucţiunile proprii de SSM pentru BAICONS IMPEX SRL şi dispoziţiile managementului organizaţiei, în limitele respectării temeiului legal;
 • Să nu înstrăineze datele şi documentaţia proprietate BAICONS IMPEX SRL şi să o utilizeze numai în cadrul activităţilor interne;
 • Să fie preocupat de calitatea documentaţiei elaborate şi să respecte documentele de referinţă;
 • Să cunoască şi să aplice legea calităţii în construcţii, precum şi toate reglementările tehnice specifice, standardele, normativele, instrucţiile cu specific feroviar şi prescripţiile aplicabile;
 • Să fie prezent la punctele de lucru de care răspunde ori de câte ori este chemat de către beneficiar;
 • Să cunoască şi să respecte normele generale de securitate şi sănătate în muncă precum şi instrucţiunile de securitate şi sănătate specifice pentru calea ferată, ca şi toate prevederile legale în acest sens;
 • Să fie conştient de faptul că este responsabil de calitatea activităţii sale şi să fie preocupat permanent de îmbunătăţirea acesteia, să se conformeze prevederilor SMI şi politicilor în domeniul calităţii, mediului securităţii şi sănătăţii în muncă şi responsabilităţii sociale stabilite de conducerea societăţii;
 • Să contribuie la menţinerea unei atmosfere civilizată la locul de muncă, să nu împiedice pe alţi salariaţi ai societăţii în munca lor sau în executarea obligaţiilor ce li s-au încredinţat;
 • Să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine sau la care are acces.
Sarcini specifice
 • Execută împreună cu Şeful echipei de consultanţă (SEC) toate activităţile convenite prin contract;
 • Răspunde în faţa SEC de calitatea lucrărilor executate;
 • Urmăreşte desfăşurarea lucrărilor de construcţie întocmai cu prevederile tehnice şi de calitate stipulate în proiect;
 • Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta;
 • Verifică corespondenţa dintre prevederile autorizaţiei şi cele ale proiectului;
 • Predă executantului amplasamentul liber de orice sarcină şi bornele de reper precizate de proiectant;
 • Participă, împreună cu proiectantul şi executantul, la trasarea generală a construcţiei;
 • Predă constructorului terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
 • Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
 • Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate şi corelarea acestora;
 • Verifică existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului de control al proiectantului;
 • Participă la pregătirea licitaţiilor pentru execuţia lucrărilor;
 • Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite ca urmare a verificărilor;
 • Participă la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse;
 • Asistă la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;
 • Urmăreşte, dpdv tehnic, executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrările corespunzătoare dpdv calitativ;
 • Întocmeşte toate procesele verbale necesare (conform îndrumătorului dirigintelui de şantier) lucrărilor de construcţii montaj pentru domeniul său de activitate şi le predă, după semnare, SEC;
 • Cere executantului, după caz, sistarea execuţiei, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, în baza soluţiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora;
 • Transmite proiectantului sesizările proprii, ale organelor abilitate, precum şi altor participanţi la realizarea construcţiei privind neconformităţile şi neconcordanţele apărute pe parcursul execuţiei;
 • Efectuează în numele investitorului activitatea pe linie financiară, de verificare şi decontare a lucrărilor excutate;
 • Nu are voie să aprobe spre decontare decât cantităţi real executate, de calitate corespunzătoare (conform CS, normative), iar pentru variaţii de cantităţi sau modificări de soluţii decât după aprobarea beneficiarului, proiectantului şi a BAICONS IMPEX.
 • Urmăreşte respectarea de către executant a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate;
 • Certifică sau nu în scris dacă sunt îndeplinite toate condiţiile necesare convocării fazei determinante sau ISC şi înmânează documentul în timp util antreprenorului şi SEC;
 • Participă la verificarea lucrărilor pe faze de execuţie şi dispune măsuri pentru asigurarea efectuării de către executant a tuturor verificărilor de calitate stabilite de normele tehnice;
 • Urmăreşte modul de întocmire a registrului de şantier al antreprenorului unde va face observaţii la modul efectiv al înaintării lucrărilor de construcţii montaj. Aceste observaţii pot fi şi pozitive la adresa constructorului şi trebuie semnate şi parafate de către inspector;
 • Elaborează lunar sau la termenele stabilite de SEC raportul de activitate pe perioada respectivă;
 • Preia documentele de la executant şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • Urmăreşte dezafectarea lucrărilor de organizare şi predă terenul deţinătorului acestuia;
 • Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie;
 • Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de comisia de recepţie şi întocmeşte documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepţie;
 • Predă investitorului / utilizatorului actele de recepţie, documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei;
 • După recepţia la terminarea lucrărilor dirigintele de specialitate urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa PV de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la acceptarea acesteia. Dacă executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale. Dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant;
 • După recepţia finală dirigintele de şantier predă Cartea tehnică a construcţiei deţinătorului legal.
 • Este direct şi unic responsabil în faţa conducerii, a beneficiarilor şi a organelor de control pentru toate documentele pe care le semnează.

Evaluarea performanţelor profesionale:

 • Anual – conform Fişei de evaluare a performanţelor personalului.
 • Se poate realiza si periodic la finalizarea unei lucrări sau etape de lucru de către şeful ierarhic.
 • Criterii de evaluare:
  • Calitatea lucrărilor executate
  • Nivelul de cunoaştere a standardelor /normativelor/cerinţelor legale aplicabile şi procedurilor/instructiunilor proprii organizatiei
  • Eficacitatea în efectuarea activităţilor
  • Cunoştinţe şi aptitudini
  • Auto perfecţionare. Disponibilitate pentru sarcini şi autoinstruire în afara programului de lucru. Creativitate
  • Lucrul în echipă
  • Activitatea de teren: culegere a datelor, urmărirea în execuţie a proiectelor
  • Disciplină la locul de muncă
  • Adaptarea la cerinţe profesionale noi
  • Spirit de iniţiativă
Ce trebuie să faci dacă îți dorești să faci parte din echipa Baicons Impex?
Dacă îți dorești să faci parte din echipa unei companii care a executat lucrări de proiectare pentru drumuri, lucrări de artă, căi ferate, construcţii civile, expertize tehnice, consultanţă şi supervizare lucrări atât în Bucureşti cât şi în ţară tot ce trebuie să fac este să parcurgi pașii de mai jos:

 1. Să accesezi anunțul care te interesează din oferta Baicons Impex
 2. Să aplici la anunț printr-un click pe butonul ”Aplică Acum”
 3. Să trimiți, prin formularul de aplicare, un CV relevant din punct de vedere al postului la care aplici, eventual însoțit și de o scrisoare de intenție

Tagged as: , ,

Print Job Listing
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Share